English
You have no items in your shopping cart.
Search

תנאי משלוח

"עופר-אבניר" - משלוח ומדיניות החזרה

 1. משלוח של מוצרים שירכשו מאת "עופר-אבניר" דרך האתר יבוצע רק באמצעות הדואר ו/או חברת שלוח ו/או כפי שיפורסם מדי פעם בפעם באתר. לא תהיה אפשרות לקבל מוצר שלא באמצעות משלוח כאמור אלא בתאום מראש באשר למיקום ומועד המסירה כאשר בגין מסירה כזו הלקוח יידרש לשלם דמי משלוח ממקום האחסון של המוצר למקום האיסוף.

 2. משלוחים של מוצרים יעשו אך ורק באזורים בהם נותנות חברות הדואר והשילוח שרות במהלך ימי העסקים הרגילים.
 3. באזור בישראל שבו לא ניתן שרות משלוחים ע"י הדואר או ע"י חברת שילוח כאמור לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה ואולם במקרה כזה רשאית "עופר-אבניר" לדרוש מהלקוח ובהסכמתו למסור כתובת חלופית למסירת המוצר במקום בו ניתן השרות או לדרוש שהלקוח יגיע למקום שיקבע לאסוף את המוצר.

 4. לקוח שמעוניין לקבל מוצר בכתובת שנמצאת מחוץ לגבולות מדינת ישראל נדרש לתאם עם "עופר-אבניר" מראש ולפני ביצוע רכישה את האפשרויות למשלוח הזמנה כזו, אלא אם יפורט באתר במפורש לגבי מוצר זה כי ניתן לקבל אותו במשלוח לחו"ל ולמדינה המבוקשת.

 5. ל"עופר-אבניר" אין שליטה על אזורי ההפצה של הדואר או חברות השלוח ולא תהיה למשתמש כל טענה דרישה או תביעה כלפי "עופר-אבניר" בגין המשלוח או בגין סרוב לבצע משלוח למדינה, לאזור או לישוב מסוים בישראל או באזור.

 6.  בכל מקרה "עופר-אבניר" לא תהינה אחראיות לעיכוב במסירת משלוח שנובע ממסירת פרט/ים שגוי/ים על ידי הרוכש או עיכובים שתלויים במשלוח באמצעות דואר ו/או בחברת השילוח. בפרט לא תהינה "עופר-אבניר" אחראיות לעיכוב מסירת מוצר במקרה של שביתה, השבתה מלאה או חלקית, בדואר או בחברת השלוח, או אצל כל גורם שיש לו רלוונטיות למשלוח המוצר ו/או ייצורו ו/או אריזתו.

 7. הלקוח הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ואו תקנות הגנת הצרכן (להלן :"חוק הגנת הצרכן ") וכפי שיפורט להלן,\

 8. לפני משלוח המוצר: ניתן לבטל עסקה באתר.

 9. לאחר משלוח מוצר: ניתן להחזיר מוצר ל"עופר-אבניר" עד 14 ימים מיום מקבלתו כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מוחזר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. פתיחת האריזה תחשב לשימוש במוצר.

 10. במידה ולקוח לא "סגר" את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת פרט/ים מלא/ים או עקב הזנת פרט/ים שגוי/ים, הרי שבחלוף 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה הזמנית הלא "סגורה" כאמור, תהיינה "עופר-אבניר" רשאיות לבטל את ההזמנה, למחוק כל רישום לגביה ואף למכור את המוצר לאחר לפי שקול דעתן. יובהר כי המוצר שהלקוח מבקש לרכוש באתר אינו נחשב כמוזמן כל עוד לא הושלמה הרכישה.

 11. לקוח שקבל את המוצר שרכש מאת "עופר-אבניר" נדרש לבדוק את המוצר שקבל מיד עם קבלתו על מנת לבחון התאמתו להזמנה ו/או למסמכי ההזמנה. פנייה בגין אי התאמה אפשרות לפנייה באתר טופס צור קשר באתר תוך 24 שעות מקבלת המוצר.

 12. ככל ולקוח שקבל מ"עופר-אבניר" מוצר יגלה "אי התאמה" במוצר, שהיא כזו שבעטיה הוא סבור שיש לבטל את העסקה, או להחליף את המוצר, ו/או אם יש ללקוח שאלה אודות המוצר ו/או ההזמנה שסופקה, הרי שעליו לפנות לאלתר ובתוך _24_ שעות מיום קבלת המוצר ל"עופר-אבניר". ככל שיתברר ל"עופר-אבניר" כי המוצר שנמסר ללקוח הינו פגום מהותית או שאינו מתאים מהותית להזמנה, הרי ש"עופר-אבניר" תדאג לתקן את הפגם, אם ניתן, או שתדאג לספק ללקוח מוצר חלופי ו/או תשיב לו את כספו באותה דרך בו הועבר התשלום אליהן, הכל לפי שקול דעתן הבלעדי של "עופר-אבניר", ויכול שתנאי ל"תיקון פגם" כאמור יהיה השבת המוצר הפגום ל"עופר-אבניר".

 13. בכל מקרה של "תקלה" בעסקה מכל סוג שהוא שבגינה יהיה הלקוח זכאי לפיצוי או להשבה מאת עופר אבניר, הרי שמוסכם כי הפיצוי ו/או ההשבה לא יעלו בכל מקרה על גובה התשלום שעליו הוסכם בעד המוצר או המחיר ששולם בפועל ע"י הלקוח, הכל לפי הנמוך בניהם.