האתר בהרצה
X
אין מוצרים בעגלת הקניות שלך

מדיניות פרטיות

"עופר-אבניר" - מדיניות פרטיות

 1. "עופר-אבניר" משתדלות לנקוט בצעדים סבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי לקוח. יחד עם זאת מובהר כי "עופר-אבניר" אינן יכולות להבטיח את מערכות המחשוב, המידע והתקשורת שלהן באבטחה מושלמת מפני חדירת אנשים או הפעלת תוכנות שיש להן כוונת זדון וכן לא ניתן להבטיח הרמטית מניעת חדירה בלתי מורשית לצורך העתקת מידע ו/או שימוש אסור באתר.

 2. "עופר-אבניר" לא תישאנה בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גניבת או העתקת פרטי זהות ו/או תשלום, או איזה שימוש במידע שנמסר על ידי הלקוחבאתר.

 3. "עופר-אבניר" לעולם לא תתקשרנה ללקוח ותבקש ממנו למסור לה סיסמאות שנדרשות לביצוע כניסה לאתר או לביצוע תשלום כזה או אחר. ככל ולקוח נדרש למסור מידע כזה הרי שעליו להתייחס לדורש בחשדנות רבה ובכל מקרה לא למסור סיסמאות כאמור, לא ל"עופר-אבניר" ולא לאף אדם אפילו תוצג הדרישה כביכול מאת הבנק או חברת כרטיס האשראי של הלקוח בנוגע לעסקאות שבוצעו באתר או עם "עופר-אבניר".

 4. ככל והאתר יכלול פרסומות של "עופר-אבניר" או של צדדי ג' או מטעמן "עופר-אבניר" אינן אחראיות לנכונות ו/או לתוכן ההודעות, , הדעות וכל סוגי הכתב שיועלו לאתר ע"י גולשים ו/או ע"י צדדי ג'.

 5. "עופר-אבניר" לא תמסור לצדדי ג' את פרטי הנרשם לאתר או הלקוח, אלא רק בהתקיים אחד מהתנאים הבאים המפורטים להלן:

  (א) אם תידרשנה לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

  (ב) אם תתקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגד "עופר-אבניר" בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין "עופר-אבניר" ו/או מי מטעמן.

  (ג) אם "עופר-אבניר" תארגן ו/או תעביר את פעילותה במסגרת גוף אחר ו/או תאגיד- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר ו/או תאגיד או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר ו/או תאגיד - תהיה זכאית "עופר-אבניר" להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו או חמורות ממנה.

  (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל "עופר-אבניר" החשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל פליליים או כאלו הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב"עופר-אבניר" ו/או במי מטעמן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

  (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל "עופר-אבניר" חשד כי הלקוח ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

  (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל "עופר-אבניר" החשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עמן ו/או עם מי מטעמן;

  (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות "עופר-אבניר" לצורך העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה לחברות שילוח, לדואר ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של "עופר-אבניר". ללקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי "עופר-אבניר" בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

 6. מילוי טופס הרשמה ו/או מילוי פרטי הלקוח ופרטים נוספים באתר מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת "עופר-אבניר", יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של "עופר-אבניר" או מי מטעמן עבורן, וכי ייעשה במידע זה מלבד לצורך ביצוע הזמנה של הלקוח באתר גם שימוש בהתאם למטרות הבאות: 

  (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצאנה לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

  (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;

  (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

  (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies)   שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. 

 7. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. "עופר-אבניר" לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 8. הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו או איזה פרט אחר וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 9. לקוחות שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה _________________או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה "עופר-אבניר" תפעלנה בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, "עופר-אבניר" תהיינה עדיין רשאיות לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.
×